2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 여행 " Kim who

,

: Woman 10:22, 28 January, 2015

[woman 1 28] (Xinjiang) (Yili) 'not to. "Not. Woman (Yining) (British Tamu township) (xiaheleke) (3 acres, 666 square meters)' 'to not years not to woman. He (::)

 

: (xinhuanet.com)

 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)