2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 뉴스 " 사회

China 'woman (it) "you

: Woman 11:04, 27 January, 2015

[woman 1 27] "woman (it)" not a woman you years (seedlings) 'years' woman.

24 you 'woman' (Guizhou) (miaogu) not woman. You to years woman. To you, to, (fermented black bean,) ki Bi years woman to years "woman 'you to. (::)

: (138479.xyz)

 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)